Dovanų kuponų pirkimo taisyklės

DOVANŲ KUPONŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. Dovanų kupono pirkėjas ir/ar turėtojas sutinka su viešbučio Palanga life balance SPA dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis.
 2. Viešbučio bei SPA paslaugų rezervacijos priimamos pagal viešbučio  bei SPA centro užimtumą.
 3. Dovanų kuponas galioja tik rezervuojant tiesiogiai telefonu + 370 460 41414/ +370 460 41411 arba el. paštu info@palangahotel.lt
 4. Svečiai turi iš anskto informuoti viešbučio personalą apie atsiskaitymą dovanų kuponu.
 5. Dovanų kuponas negrąžinamas ir į pinigus nekeičiamas.
 6. Paslaugos nurodytos dovanų kupone į kitas paslaugas nekeičiamos, jomis nepasinaudojus pinigai nėra grąžinami.
 7. Dovanų kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu ant kupono nenurodyta kitaip.
 8. Nepanaudojus dovanų kupono jo galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami. Dovanų kuponas nepratęsiamas.
 9. Piniginės vertės dovanų kuponas yra daugiatipis. PVM sąskaita faktūra už šį kuponą išrašoma po paslaugos suteikimo, asmeniui, kuriam faktiškai suteikiamos paslaugos.
 10. Kiekvienam asmeniui, nuo 18 m. taikomas Palangos miesto rinkliavos dydis – 1 Eur/ nakčiai, į dovanų kuponą neįskaičiuotas.
 11. Svečiui pageidaujant apsistoti kitos kategorijos kambaryje, nei nurodyta dovanų kupone, taikomos priemokos pagal tą dieną galiojančias kainas.

VIEŠBUČIO PALANGA LIFE BALANCE SPA BENDROS NAUDOJIMOSI  TAISYKLĖS

                      Šios Bendrosios viešbučio paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato K.Geco prekybos įmonės viešbučio Palanga Life Balance SPA, esančio Birutės alėja 60 ir Birutės alėja 52, Palangoje (toliau – Viešbutis), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

 1. Viešbučio teikiamos paslaugos
  Šiose Sąlygose “Viešbučio teikiamos paslaugos” reiškia Viešbučio svečių apgyvendinimo bei maitinimo paslaugas, konferencijų ir/arba kitų renginių patalpų nuomos Viešbutyje paslaugas,  konferencijų ir/arba kitų renginių organizavimo Viešbutyje paslaugas, sveikatinimo ir sveikatingumo teikiamas paslaugas.
 1. Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

                     2.1  Rezervacijos Viešbučiui dėl paslaugų teikimo turi būti pateiktos raštu, elektroniniu paštu arba pateikiamos Viešbučio administracijoje.

                     2.2 Užsakovas, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti į Viešbutį atvykstančių svečių skaičių, jų vardus ir pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, kitas pageidaujamas paslaugas, apmokėjimo už Viešbučio suteiktas paslaugas būdą.

                   2.3 Jeigu su fiziniu ar juridiniu asmeniu Viešbutis yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį ar kitą individualų susitarimą, toks asmuo, pateikdamas rezervaciją Viešbučiui, turi nurodyti bendradarbiavimo sutarties ar kito individualaus susitarimo kodą ar numerį.

                  2.4 Viešbutis, gavęs jo teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu arba Viešbučio  registratūroje patvirtina užsakovui teikiamų paslaugų įkainius ir sąlygas: pateikia svečiui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Viešbučio teikiamas paslaugas, jų kainą, trukmę, prašomą sumokėti avansą už rezervuotas paslaugas bei avanso sumokėjimo terminą, užsakytų paslaugų anuliavimo sąlygas bei kitą aktualią informaciją.

                  2.5 Sutartis dėl Viešbučio teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai Viešbutis gavo jo teikiamų paslaugų rezervaciją ir ją patvirtino. Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik kai jis patvirtinamas raštu. Sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Viešbučio teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį.

                    2.6 Pripažinus vieną sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis lieka galiojanti.

                2.7 Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija yra garantuota, kuri yra apmokėta vadovaujantis rezervacijos patvirtinime nurodytomis sąlygomis. Rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Viešbučiu.

                2.8  Negarantuota rezervacija - tai Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacija, kuri nėra apmokėta išankstiniu būdu kaip nurodyta 2.7 punkte. Negarantuotas Viešbučio teikiamų paslaugų rezervacijas Viešbutis laiko rezervuotas nuo to momento, kai svečias šiose Sąlygose numatytu būdu pateikia Viešbučiui jo teikiamų paslaugų rezervaciją, iki termino, nurodyto svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje avansiniam mokėjimui atlikti, pabaigos dienos. Pasibaigus šiam terminui, Viešbutis turi teisę panaikinti svečio negarantuotą rezervaciją.

 1. Priėmimo ir apgyvendinimo tvarka

              3.1 Registracijos Viešbutyje metu svečias užpildo “Svečio registracijos kortelę” joje nurodydamas vardą, pavardę, gimimo datą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, lydinčio suaugusio asmens vardą, pavardę, atvykimo bei išvykimo datas, vaikų amžių, automobilio valstybinį numerį ir pasirašo.

                    3.2 Registracijos metu VIEŠBUČIO administratorius:

                      3.2.1 norėdamas įsitikinti, kad paslaugas (-ą) norintis gauti svečias “Svečio registracijos kortelėje” pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save ir siekdamas užtikrinti svečio pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą bei siekdamas patikrinti apmokėjimo priemonių turėtojo tapatybę ir  nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą, paprašo svečio pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kreditinę kortelę, kuria buvo garantuota rezervacija ir/ ar atliktas išankstinis mokėjimas bei atlieka kortelės patikrinimo operaciją, vadovaujantis banko pateiktomis rekomendacijomis;

                        3.2.2 patikrina vizos galiojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

                      3.2.3 Supažindina svečią su Viešbučio „Privatumo politika“, „Bendromis Viešbučio  naudojimosi taisyklėmis“, Life Balance SPA mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso taisyklėmis;

                      3.2.4 Suteikia išsamią informaciją apie Viešbutyje teikiamas paslaugas, galiojančius specialius pasiūlymus, restorano, Life Balance SPA centro darbo laiką.

 1. Atvykimo ir išvykimo laikas

                      4.1 Viešbučio svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Viešbutį nuo 15.00 val.

                      4.2 Viešbučio svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Viešbučio iki 12.00 val.

                     4.3 Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Viešbučio registratūrą, kad esant galimybei, būtų galima pratęsti svečio viešnagės ir kambario elektroninio rakto galiojimo laiką.

                    4.4 Jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos.

 1. Kainos ir mokėjimai

                     5.1 Viešbučio teikiamų paslaugų kainos (su PVM), mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos bendradarbiavimo sutartyse, individualiuose rezervacijų pasiūlymuose bei rezervacijų patvirtinimuose, Viešbučio tinklalapyje www.palangahotel.lt, viešbučių rezervacinėse sistemose ir kitoje Viešbučio oficialioje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje. Viešbučio numerių kainos nurodytos su pusryčiais (viešbučio restorane nuo 8.00 iki 11.00 val.) dviem asmenims.

                     5.2 Su Viešbučiu už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu.

                     5.3 Jeigu nėra sutarta kitaip, už Viešbučio paslaugas galutinai atsiskaitoma po to, kai Viešbutis suteikė paslaugas. Jei su Viešbučiu yra sudaryta paslaugų teikimo sutartis ar kitas individualus susitarimas – rezervacijos patvirtinimas, galioja toje sutartyje ar susitarime – rezervacijos patvirtinime aptarta atsiskaitymo už Viešbučio teikiamas paslaugas tvarka bei sąlygos.

                     5.4 Rezervuotos ir patvirtintos Viešbučio paslaugos nėra kompensuojamos, jeigu svečias jomis nepasinaudojo ir nepranešė Viešbučiui apie šių paslaugų anuliavimą rezervacijos patvirtinime ar sutartyje numatyta tvarka.

                     5.5 Viešbučiui mokamo avanso dydis bei avansinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos paslaugų teikimo sutartyje, individualiuose susitarimuose, pasiūlymuose bei Viešbučio rezervacijos patvirtinime ir/arba pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje.

                      5.6 Viešbučio paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Viešbučio paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu.

                      5.7 Vienas asmuo, apsigyvenęs numeryje, moka visą numerio kainą. Viešbučio gyventojams prašant, numeriuose gali būti suteikiama papildoma vieta.

                   5.8 Jeigu Viešbučio kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta Viešbučio rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Viešbučiui mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

                    5.9 Viešbučio svečias, norintis atsivežti į Viešbutį gyvūną, turi iš anksto apie tai pranešti ir suderinti su Viešbučiu pateikdamas rezervaciją. Už kiekvieną svečio į Viešbutį atsivežtą gyvūną Viešbutis ima papildomą mokestį. Gyvūno šeimininkas yra atsakingas už Viešbutyje gyvenantį gyvūną ir įsipareigoja visiškai atlyginti gyvūno padarytą žalą Viešbučiui.

 1. Daiktų saugojimas ir atsakomybė

                    6.1 Gyvenantis Viešbutyje svečias po to, kai sužinojo apie savo daiktų dingimą, trūkumą, sugadinimą ar žuvimą, privalo pranešti apie tai Viešbučio administracijai, priešingu atveju Viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės už daiktų neišsaugojimą.  

                   6.2 Svečiai turi galimybę pasinaudoti Viešbučio kambaryje įrengtu seifu. Seifo turinys Viešbučiui nėra žinomas ir Viešbutis neatsako už seife paliktų daiktų išsaugojimą, dingimą, trūkumą ar atsitiktinį sugadinimą. Svečiui pageidaujant, galima vertingus daiktus perduoti saugoti Viešbučio registratūrai pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Viešbutis, priimdamas saugoti pinigus ar kitas vertybes, turi teisę reikalauti, kad jie būtų tinkamai supakuoti ir pažymėti. Viešbutis turi teisę atsisakyti priimti saugoti daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams arba dėl savo labai didelių gabaritų ar didžiulės vertės gali sudaryti nepatogumų Viešbučiui ir jo gyventojams.  

                     6.3 Viešbutis neatsako, jei daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pasikviestų į Viešbutį asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių. 

                     6.4 Viešbučio automobilių parkavimo aikštelė nėra saugoma. Viešbutis neatsako už Viešbutyje gyvenančių asmenų transporto priemonių, paliktų automobilių parkavimo aikštelėje ir juose esančių daiktų bei gyvūnų neišsaugojimą.

                     6.5 Viešbutyje rastus (paliktus) svečio daiktus Viešbutis įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo.

                     6.6 Rašytiniu svečio prašymu Viešbutyje saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas.

                      6.7 Viešbutyje gyvenantys asmenys privalo laikytis švaros ir nustatytos tvarkos, tausoti įrengimus, baldus ir kitus daiktus, esančius kambariuose ir bendro naudojimo vietose.

                      6.8 Viešbučio svečias privalo tinkamai naudotis Viešbutyje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Viešbučiui apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės.

                      6.9 Viešbučio svečias privalo atlyginti Viešbučiui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačio svečio ar jo pasikviestų į Viešbutį kitų asmenų kaltės.

                     6.10 Viešbučio kambariuose ir kitose Viešbučio patalpose esantys daiktai yra Viešbučio nuosavybė, todėl Viešbučio svečias neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Viešbučio, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.

 1. Nenugalima jėga (force majeure)

                   7.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Viešbučio teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

 1. Viešbučio patalpų priežiūra ir svečių aptarnavimas

                      8.1 Viešbučio patalpos, įrengimai, baldai ir patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi.

                      8.2 Viešbutis teikia apgyvendinimo, maitinimo, sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                      8.3 Viešbučio registratūra dirba visą parą, kambarių tarnyba dirba kasdien, kambariai tvarkomi nuo 8.00 iki 17.00 val. arba kitu, svečiui patogiu laiku.

                      8.4 Viešbučio administracija tvarkai ir saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į Viešbučio svečio gyvenamus numerius.

                      8.5 Viešbučio administracija teikia įvairias mokamas ir nemokamas paslaugas. Daugiau informacijos prašome žiūrėti Viešbučio informacinėje knygutėje.

                      8.6 Viešbučio personalas, netrukdydamas gyventojams, daro smulkų patalpų ir inventoriaus remontą, palaiko švarą. Viešbučio rankšluosčiai keičiami kasdien, patalynė keičiama kas antrą dieną. Svečio pageidavimu patalynė keičiama kiekvieną dieną.

                      8.7 Svečiui pakabinus kortelę ant durų su užrašu „Prašau netrukdyti“, kambarys netvarkomas.

                      8.8 Viešbučio svečiams teikiamos nemokamos paslaugos:  mineralinio vandens baseinų ir pirčių kompleksas (kurį sudaro treniruoklių salė, 4 pirtys ir 5 baseinai: lauko kelo rąstinė pirtis, sauna, garinė pirtis, lakoniumas (bio-sauna), poilsio kambarys su vandens lovomis, 2 lauko baseinai (atviras lauko baseinas vasaros sezono metu, atvira lauko sūkurinė vonia su šildomu mineraliniu vandeniu visus metus), 3 vidaus baseinai (plaukimo baseinas 8x24 m su mineraliniu vandeniu, masažinis baseinas su mineraliniu vandeniu, romėniškas baseinas su mineraliniu vandeniu). Mineralinio vandens baseinų ir pirčių kompleksas dirba kasdien nuo 8 iki 22 val. Vaikai iki 14 metų Wellness centre gali lankytis nuo 10 iki 18 val. tik su suaugusiųjų priežiūra. Vaikai iki 14 m. į Kelo pirtį neįleidžiami net ir lydint suaugusiems, pirtis skirta tik suaugusiems.

 1. Kitos sąlygos

                      9.1 Viešbutyje gyvenantys Svečiai privalo:

                      9.1.1 griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių;

                    9.1.2 išeidami iš kambario užsukti vandens čiaupus, išjungti šviesą, televizorių, uždaryti langus, balkono duris, užrakinti numerį ir įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį patekti;

                      9.1.3 išvykstant iš viešbučio, atsiskaityti už jam suteiktas paslaugas, perduoti viešbučio administracijai užimamą kambarį.

                      9.2 Viešbutyje draudžiama:

                      9.2.1 triukšmauti Viešbutyje ir/ar Viešbučio teritorijoje nuo 24.00 iki 8.00 valandos, t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis. Jeigu svečias nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Viešbutyje gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka;

                        9.2.2 palikti mažamečius vaikus iki 12 metų be priežiūros;

                        9.2.3 atsivesti pašalinių asmenų į viešbučio teritoriją arba numerį neinformavus Viešbučio administratoriaus;

                        9.2.4 trikdyti kitų svečių poilsį, be išankstinio suderinimo su Viešbučiu rengti fotosesijas viešose erdvėse;

                        9.2.5 rūkyti kambariuose, restorane, Life Balance SPA cente, kitose, ne rūkymui skirtose vietose;

                        9.2.6 stumdyti baldus ar kitaip pertvarkyti kambario interjerą;

                        9.2.7 Viešbučio teritorijoje leisti fejerverkus;

                        9.2.8 Įsinešti į Viešbučio teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones;

                       9.2.9 renginio metu, renginio organizavimo vietoje Viešbutyje griežtai draudžiama naudotis kitų asmenų ar įmonių teikiamomis maitinimo paslaugomis bei vartoti savo atsineštus ar renginio metu gautus alkoholinius gėrimus. Viešbutis neatsako už pasekmes, kurios atsirado Viešbutyje organizuojamo renginio metu ar po jo dėl renginio dalyvių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo.

                      9.3 Viešbučio svečias, užsisakęs sveikatinimo ar sveikatingumo procedūrą  arba konsultaciją Life Balance SPA centre (toliau – procedūra), gali atšaukti užsakytą procedūrą be jokios baudos iki procedūros atlikimo laiko likus ne mažiau kaip 4 (keturioms) valandoms. Jeigu svečias pavėluoja atšaukti arba neatvyksta į užsakytą procedūrą, jis privalo apmokėti visą vėluojamų atšaukti ar neįvykusių procedūrų kainą. Nemokamas procedūrų perkėlimo laikas nėra galimas.

                       9.4 Svečiai patys atsako už savo saugumą naudojantis Viešbučio Life Balance SPA teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis Life Balance SPA mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso taisyklių“.

                     9.5 Vaikams iki 14 (keturiolikos) metų  leidžiama naudotis įranga bei treniruokliais tik su tėvų ar vaikus lydinčių suaugusiųjų asmenų priežiūra. Už nepilnamečių vaikų elgesį ir saugumą Viešbučio Life Balance SPA mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekse, treniruoklių salėje atsako tėvai ar vaikus lydintys suaugusieji asmenys.

                      9.6  Jeigu svečias nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl Viešbučio  teikimų paslaugų ir/ar naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo, maitinimo, sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugomis, konferencijų ir banketinės salės patalpomis ne taip, kaip buvo sutarta su Viešbučiu, Viešbutis turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Viešbučio teikiamų paslaugų su svečiu ir reikalauti sumokėti 100% visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.

                   9.7 Visa informacija, kurią Viešbutis ir svečias sužinojo bendradarbiaudami, yra konfidenciali ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiajai šaliai be išankstinio raštiško susitarimo, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas būtinas pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus.

                    9.8 Viešbutis, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečio jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką. Su Viešbučio „Privatumo politika“ galima susipažinti viešbučio registratūroje bei internetiniame puslapyje www.palangahotel.lt

                 9.9 Ši politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

                      9.10 Bet kokie ginčai, kilę tarp Viešbučio ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu.                    

                      9.11 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

               9.12 Prašymą/ skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.  8 5 262 67 51, faks. (8 5)279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

VIEŠBUČIO PALANGA LIFE BALANCE SPA MINERALINIO VANDENS BASEINŲ IR PIRČIŲ KOMPLEKSO TAISYKLĖS

 1. Viešbutis Palanga Life Balance SPA (toliau - Operatorius) - kuriame yra Mineralinio vandens baseinų ir pirčių kompleksas, esantis Birutės al. 52, Palanga.
 2. Lankytojas - kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo leidimą, abonementą, gyvena viešbutyje ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į Mineralinio vandens baseinų ir pirčių kompleksą.
 3. Šios Taisyklės nustato Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomąsias saugumo, higienos ir paslaugų teikimo sąlygas. Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, kitus reikalavimus lankytojams, Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų.
 4. Šios Taisyklės privalomos visiems Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti (t. y. prieš įsigyjant leidimą, abonementą, apsistojimą viešbutyje), privalo įdėmiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir naudojantis komplekso paslaugomis, jų laikytis.
 5. Kiekvienas asmuo, įsigydamas leidimą, abonementą ar apsistojęs viešbutyje, gauna teisę naudotis baseinais, pirtimis ir patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis. Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso naudojimosi taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ar nesilaikymo.
 6. Teisę naudotis centro teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.
 7. Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekse draudžiama lankytis (lankymo išimtys) asmenims:
  1. sergantiems infekcinėmis, užkrečiamomis odos ligomis, su atviromis žaizdomis, jaučiantiems negalavimus, kurie kelia grėsmę savo ar kitų lankytojų saugumui.
  2. apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų.
  3. neapsistojusiems viešbutyje ir neturintiems leidimo ar abonemento
 8. Vaikai iki 14 metų gali lankytis Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekse tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų elgesį, šių Taisyklių laikymąsi.
 9. Vaikai iki 14 metų Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekse gali lankytis nuo 10.00 iki 18.00 val.
 10. Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso teritorijoje draudžiama:
  1. vartoti alkoholinius gėrimus, valgyti, rūkyti;
  2. naudoti stiklinę tarą:
  3. šokinėti, nardyti, įlipti ir išlipti baseinuose, sūkurinėse voniose, ne tam skirtose vietose;
  4. bėgioti, stumdytis, garsiai šūkauti, švilpauti;           
  5. lankytis su gyvūnais;
  6. naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitais garsą skleidžiančiais prietaisais;
  7. atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpilus, ekstraktus;
  8. pirtyse naudoti kosmetines priemones.
 11. Mineralinio vandens baseinų ir pirčių komplekso lankytojai turi avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.
 12. Lankytojai privalo persirengti tik specialiai tam įrengtose persirengimo kabinose. Savo drabužius, lauko avalynę bei mobiliuosius telefonus su nustatyta begarse aplinka privalo užrakinti rūbų spintelėje. Viešbutis neatsako už spintelėse paliktus daiktus.
 13. Pirčių ir baseino erdvės yra skirtos relaksacijai, poilsiui, todėl čia privalu laikytis tylos ir gerbti kitų lankytojų poilsį.
 14. Prieš įeinant į Mineralinio vandens baseinų arba pirčių erdvę ir išeinant iš jų, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.
 15. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint didelį rankšluostį arba paklodę, kuriuos būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.
 16. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį arba paklodę.
 17. Pasinaudojus pirčių kompleksu, prieš lipant į baseiną, būtina nusiprausti po dušu.
 18. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į sausąją pirtį.
 19. Naudojantis lauko Kelo pirtimi, pilant vandenį ant akmenų, privaloma laikytis saugaus atstumo. Vandenį pilti nedideliu kiekiu (1/4 pirties samčio).
 20. Dėmesio! Dėl aktyvios mineralinio vandens sudėties Jūsų maudymosi kostiumėlis gali pakeisti spalvą.

ATMINKITE, KAD PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ MINERALINIO VANDENS BASEINŲ IR PIRČIŲ KOMPLEKSO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!