Privatumo politika

 

K.GECO PREKYBOS ĮMONĖS

PRIVATUMO POLITIKA

 

Mums, K. Geco prekybos įmonei (toliau – Įmonė), labai svarbu, kad mūsų viešbučio Palanga Life Balance SPA hotel potencialūs klientai, klientai ir kiti asmenys  galėtų pasitikėti mūsų paslaugomis ir gebėjimu apsaugoti asmens duomenis. Mes gerbiame ir saugome Jūsų privatumą bei užtikriname tinkamą visų gaunamų asmens duomenų tvarkymą.

 

1.  Ką reiškia ši Privatumo politika?

 

Atsižvelgiant į atsakingą požiūrį į asmens duomenų tvarkymą, Įmonė turi šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje yra aprašytas Įmonės požiūris į asmens duomenis, kaip laikomės galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Toliau šioje Privatumo politikoje Jūs galite susipažinti, kaip Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis, priklausomai nuo to, koks santykis su Jumis Įmonę sieja.

Ši Privatumo politika taikoma visai informacijai, kurią mums pateikiate ir (arba) kurią mes renkame apie Jus, nesvarbu, ar Jūs esate asmuo užsiprenumeravęs mūsų naujienlaiškį, ar asmuo, rezervavęs kambarį, SPA centro ar restorano paslaugas mūsų viešbutyje Palanga Life Balance SPA hotel, ar mūsų interneto svetainės  www.palangahotel.lt lankytojas ar kandidatas į Įmonės darbuotojus.

Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė, vadinamas Duomenų subjektu.

 

2. Duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija

 

Įmonė yra asmens duomenų, kuriuos tvarkome apie Jus, duomenų valdytojas.

Įmonės juridinio asmens kodas 152621575, buveinės adresas Birutės al. 60, Palanga, Lietuvos Respublika. Duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais duomenuapsauga@palangahotel.lt Jeigu turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais.

 

3. Kas yra asmens duomenys?

 

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai nustatyti bei yra tvarkoma elektroniniu ar kitu susistemintu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Toliau Jūs galite susipažinti, kaip Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis: kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kokias turite teises.

Mes renkame duomenis apie savo Svečius  naudodamiesi:

- elektronine rinkodara ir registracijos formomis,
- kai užsakote mūsų paslaugas,
- jums pateikus duomenis apie save per rezervacijos sistemą.


4. Viešbučio Palanga Life Balance SPA kambario rezervacija

Mūsų viešbučio Palanga Life Balance SPA hotel interneto svetainėje www.palangahotel.lt, gyvai, telefonu ar el. paštu Jūs galite rezervuoti kambarį poilsiui. Atliekant rezervaciją, mes prašysime rezervacijos atlikimo tikslu pateikti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, atvykimo ir išvykimo datą, kambarių skaičių, kambarių tipą, kartu atvyksiančių suaugusiųjų ir vaikų skaičių bei vaikų amžių, promo kodą, papildomus Jūsų pasirinkimus (parkavimas (atlikus šį pasirinkimą, paprašysime Jūsų nurodyti automobilio valstybinį numerį), gėlių puokštė, šampanas, transportavimas iš ir į viešbutį Palanga Life Balance SPA hotel, nurodant atvykimo ir išvykimo laiką), papildomą informaciją ir pageidavimus. Taip pat šiuo tikslu mes tvarkysime išvestinius duomenis – mokėtiną sumą ir rezervacijos patvirtinimo numerį.

Visi asmens duomenys rezervacijos atlikimo tikslu mums yra reikalingi ir juos privaloma pateikti, išskyrus, šiuos asmens duomenis: telefono numeris, informaciją apie Jūsų papildomus pasirinkimus bei pageidavimus. Tai reiškia, kad nepateikę mums privalomų nurodyti asmens duomenų, kurie mūsų interneto svetainėje prie laukelio, skirto duomenų įvedimui, žymimi simboliu „*“, mes negalėsime Jums atlikti rezervacijos ir elektroniniu paštu informuoti Jūsų apie patvirtintą rezervaciją.

Svečiui rezervavus kambarį (telefonu, el. paštu, per rezervavimo sistemas, ar gyvai),  rezervacijos metu pateikti svečio duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) sukeliami į Viešbučio svečių duomenų bazę (automatiniu būdu, jei svečias rezervaciją atliko per rezervavimo sistemas, neautomatiniu būdu- jei svečias rezervaciją atliko telefonu, el. paštu ar gyvai). Atvykimo į Viešbutį metu, svečiui pateikiama svečio registracijos kortelė (toliau- Kortelė), su jau turimais duomenimis iš svečio pateiktos rezervacijos (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, atvykimo/ išvykimo data),  svečias  asmeniškai užpildo kitus Kortelėje prašomus duomenis  (asmens kodas arba gimimo data (abu negali būti pildomi), paso/ ID / vairuotojo pažymėjimo kortelės Nr., svečio automobilio valstybinis numeris bei lydinčio asmens vardas pavardė).  Apie svečią į Viešbučio svečių duomenų bazę (toliau - DB) įvedami iš pateikto asmens dokumento (toliau – Dokumentas), tokio kaip pasas ar tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ar kt. dokumento, iš kurio būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Šie duomenys yra surenkami svečių, gyvenusių ir gyvenančių viešbutyje, apskaitos tikslu, svečių, gyvenančių viešbutyje, turto apsaugos tikslu,  svečių įsiskolinimo valdymo tikslais, remiantis teisėtu interesu, ataskaitų teikimo LR Statistikos departamentui  tikslu;

Šiuos Jūsų asmens duomenis mes saugosime 5 metus.

Kitų viešbučio paslaugų užsakymas – kai užsakote SPA centro ar restorano paslaugas, rezervacijos bei tinkamo paslaugos atlikimo tikslu prašysime jūsų pateikti savo vardą, pavardę, savo telefono numerį ir/arba elektroninį paštą, pasirinktą paslaugą bei laiką, svečių skaičių.

Nurodytus asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.

Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis K.Geco prekybos įmonės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal K. Geco prekybos įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su K. Geco prekybos įmone sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys K. Geco prekybos įmonės informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; rinkodaros paslaugų teikėjai; vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai; parkavimo sistemos įrangos teikėjai, viešbučio bei SPA rezervacinių sistemų valdymo paslaugų teikėjai, programinės įrangos, skirtos skaitmenizuoti dokumentus, teikėjai. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

5. Apmokėjimo už paslaugas užtikrinimas, nuostolių ir žalos atlyginimas

Siekdami užsitikrinti, kad apmokėsite už suteiktas paslaugas, taip pat atlyginsite nuostolius ir žalą, rezervuojant kambarį svetainėje www.palangahotel.lt  mes prašome Jūsų nurodyti mokėjimo kortelės pavadinimą, numerį, galiojimo pabaigos datą, ), taip pat tvarkome informaciją apie mokėtiną ir apmokėtą sumą, sukeltus nuostolius ar padarytą žalą. Įmonė nesaugo jautrių autentifikavimo duomenų, pavyzdžiui, CVV2/CVC2 kodų (triženklių saugos kodų mokėjimams internetinėje erdvėje atlikti), PIN kodo (keturženklio saugos kodo, naudojamo mokėjimuose esant mokėjimo kortelėms).

Šiuos asmens duomenis mes tvarkome remiantis mūsų teisėtu interesų (interesas, jog už suteiktas paslaugas būtų apmokėta, o sukelti nuostoliai ir padaryta žala atlyginta) pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Mokėjimo kortelių duomenys tokie kaip - kortelės numeris, galiojimo terminas ir pan, saugomi tik tą laikotarpį, kuris būtinas  atsiskaitymams už suteiktas paslaugas  įvykdyti ir/ar nuostoliams ir žalai atlyginti.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.

Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis K.Geco prekybos įmonės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal K. Geco prekybos įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su K. Geco prekybos įmone sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: įmokų surinkimo bei autorizacijos mokėjimo kortelėmis tiekėjai.

 

6. Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečių registravimo kortelių tvarkymas

 

Vykdydami teisės aktų įpareigojimus, mes privalome tvarkyti apgyvendinamų asmenų registravimo korteles ir šiuo tikslu tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums privalote nurodyti: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, pilietybę bei valstybę, išdavusią asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresą, atvykimo į mūsų viešbutį datą, išvykimo iš mūsų viešbučio datą, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardus ir pavardes.

Kartu su užpildyta apgyvendinamų asmenų registravimo kortele, mes paprašysime Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tačiau jo kopijos nedarysime ir nesaugosime.

Nurodytus Jūsų ir Jūsų sutuoktinio bei nepilnamečio vaiko asmens duomenis tvarkysime vykdydami teisinę prievolę, įtvirtintą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 31 straipsnyje ir Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-154, 5 punkte (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Jūsų asmens duomenis, nurodytus minėtoje kortelėje, saugosime 5 metus.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.

Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis K.Geco prekybos įmonės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal K. Geco prekybos įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su K. Geco prekybos įmone sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys K. Geco prekybos įmonės informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; rinkodaros paslaugų teikėjai; vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai; parkavimo sistemos įrangos teikėjai, viešbučio bei SPA rezervacinių sistemų valdymo paslaugų teikėjai, programinės įrangos, skirtos skaitmenizuoti dokumentus, teikėjai.  Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

7. Parkavimo paslaugos suteikimas

 

Įmonė teikia automobilių parkavimo Įmonės valdomoje uždaroje automobilių parkavimo aikštelėje, esančioje adresu Birutės al. 47, Birutės al. 60 ir Birutės al. 52, Palangoje, į kurią patekimas ribojamas automatiniais barjerais. Parkavimo paslaugos suteikimo tikslu, mes tvarkysime Jūsų automobilio valstybinį numerį, automobilio parkavimo laiką, mokėtiną ir sumokėtą sumą, įvažiavimo įrenginiais užfiksuotą automobilio valstybinio registracijos numerio fotonuotrauką.

Jeigu parkavimo paslaugos suteikimo tikslais su mumis bendrausite telefonu, mes tvarkysime ir telefoninių pokalbių įrašus Įmonės Telefoninių pokalbių įrašymo ir pokalbių įrašų tvarkymo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Kadangi nurodytoje parkavimo aikštelėje yra vykdomas vaizdo stebėjimas, Jums naudojantis parkavimo paslauga, mes tvarkysime ir Jūsų vaizdo duomenis, kurių tvarkymui taikomos Įmonės vaizdo stebėjimo taisyklės.

Jūsų automobilio valstybinį numerį, automobilio parkavimo laiką, mokėtiną ir sumokėtą sumą, įvažiavimo įrenginiais užfiksuotą automobilio valstybinio registracijos numerio fotonuotrauką tvarkysime sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, kiek tais susiję su parkavimo paslaugos suteikimu (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Telefoninių pokalbių ir vaizdo įrašų tvarkymui taikomi teisiniai pagrindai nurodyti minėtuose šių duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose dokumentuose.

Asmens duomenys, tvarkomi parkavimo paslaugos suteikimo tikslu, bus saugomi: automobilio valstybinius nr. fiksuojančių kamerų įrašai – 1 savaitę, parkavimo laiką, mokėtiną ir sumokėtą sumą bei valstybinio registracijos numerio fotonuotrauką – 3 mėn.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.

Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis K.Geco prekybos įmonės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal K. Geco prekybos įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su K. Geco prekybos įmone sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys K. Geco prekybos įmonės informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; rinkodaros paslaugų teikėjai; vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai; parkavimo sistemos įrangos teikėjai, viešbučio bei SPA centro rezervacinių sistemų valdymo teikėjai, programinės įrangos, skirtos skaitmenizuoti dokumentus, teikėjai.  Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

8. Telefoninių pokalbių įrašai

 

Įmonė atlieka registratūros administratorių, restorano administratorių, padavėjų, SPA centro administratorių ir interesantų telefoninių pokalbių, vykstančių nurodytoms pareigybėms Įmonės darbo tikslais suteiktais telefono numeriais, pokalbių  garso įrašus siekiant užtikrinti Įmonės aptarnavimo telefonu kokybę ir interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą  ir tvarko tokius duomenis kaip: pokalbio dalyvių vardas ir pavardė, balsas, pokalbio įrašas, telefoninio pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas, telefono numeris, į kurį skambinama ir iš kurio skambinama. Išsamiau su Įmonės telefoninių pokalbių įrašymo, įrašų naudojimo, saugojimo, naikinimo tvarką, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka galite susipažinti čia.

 

9. Vaizdo stebėjimas

 

Įmonė viešbučio patalpose ir teritorijoje vykdo vaizdo stebėjimą siekiant užtikrinti svečių, darbuotojų ir turto saugumą, vidaus administravimą ir įeinančių bei išeinančių asmenų kontrolę. Išsamiau su Įmonės vykdomu vaizdo stebėjimu galite susipažinti čia.

10. Elektroninė prekyba

Mūsų interneto svetainėje www.palangahotel.lt galite įsigyti ir kitas viešbučio teikiamas paslaugas. Šiuo atveju tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis, kaip vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, Jūsų pastebėjimus, informaciją apie užsakytą paslaugą, mokėtiną sumą ir sumokėtą sumą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutartie sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.).

Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos tikslu, bus saugomi 3 metus

Jūsų pateiktus asmens duomenis teiksime šiems duomenų gavėjams:

Kai perkate dovanų kuponą, skirtą kitam asmeniui, mes prašysime Jūsų nurodyti asmens, kuriam skirtas kuponas, vardą ir, jeigu pageidausite, kad dovanų kuponą pristatytume šiam asmeniui,  jo – elektroninio pašto adresą.

Asmens, kuriam skirtas dovanų kuponas, asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso tikslu – siekiant įvykdyti sudarytą sutartį su dovanos kupono pirkėju ir jį pristatyti (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos tikslu, bei asmens, kuriam skirtas dovanų kuponas duomenys,  bus saugomi 3 metus.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.

Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis K.Geco prekybos įmonės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal K. Geco prekybos įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su K. Geco prekybos įmone sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: viešbučio www.palangahotel.lt interneto svetainės priežiūros paslaugas teikiantys tiekėjai. 

 

11. Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas

 

Mes sudarome Jums galimybę užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį, tokiu atveju paprašysime Jūsų mums nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Naujienlaiškiu Jus informuosime apie mūsų pasiūlymus, akcijas ir naujienas.

Lojaliems klientams, sudarome galimybę dalyvauti Rinkodaros programoje, reiškiančioje, kad svečiams, apsistojusiems viešbutyje daugiau negu vieną kartą siūlome nuolaidas ir privilegijas. Šiuo atveju tvarkysime Jūsų vardą pavardę, elektroninio pašto adresą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Elektroninio pašto adresą naujienlaiškio siuntimui saugosime 3 metus arba iki to momento, kai atsisakysite naujienlaiškių gavimo ir atšauksite duotą sutikimą.

Jūsų, kaip Rinkodaros programos dalyvio, asmens duomenis saugosime 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos.

Jūsų pateiktus asmens duomenis teiksime šiems duomenų gavėjams:

Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis K.Geco prekybos įmonės, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal K. Geco prekybos įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su K. Geco prekybos įmone sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys K. Geco prekybos įmonės informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; rinkodaros paslaugų teikėjai; viešbučio bei SPA centro rezervacinių sistemų valdymo teikėjai. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje:                                               

https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads.

 

12. Svečių įsiskolinimo valdymas

 

Siekdami Įmonės teisėto intereso valdyti įsiskolinimus už suteiktas paslaugas, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:  vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, atvykimo ir išvykimo datą, kambarių skaičių, kambarių tipą, kartu atvyksiančių suaugusiųjų ir vaikų skaičių bei vaikų amžių, promo kodą, papildomas paslaugas, kuriomis naudojotės viešnagės metu. (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenys, tvarkomi įsiskolinimo valdymo tikslu, bus saugomi tol, kol už paslaugas bus atsiskaityta, o nuostoliai ir žala atlyginti.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai.

Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, K. Geco prekybos įmonė (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą perimančiam asmeniui. Tokiam perleidimui nereikalingas skolininko sutikimas, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius. Skolininkų duomenys perleidžiami tik tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą. Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančios bendrovės tarpininkauja išieškant skolą K. Geco prekybos įmonei.

 

13. Kandidatų į darbuotojus atranka

 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, pavardę, telefono numerį, vardą, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, informaciją apie Jūsų asmenines savybes, darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją;  pageidaujamą atlyginimą (konkrečiu atveju asmens duomenų apimtis gali skirtis priklausomai nuo Jums, kaip kandidatui Įmonės keliamų reikalavimų), dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Savo teisėto intereso pagrindu (atsirinkti tinkamą kandidatą) taip pat rinksime informaciją iš  viešų profesinių socialinės žiniasklaidos tinklų profilių. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį.

Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti  darbą Įmonėje ateityje, jei Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, pagrindu duomenis saugosime 12 mėn. nuo atrankos įvykdymo.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

 

Teisėtų interesų gynimas

 

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

 

14. Susisiekite su mumis

 

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu ar siųsdami laišką Įmonės veiklos adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 

15. Slapukų naudojimas

 

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia tiesiogiai nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Būtini slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos bent minimaliomis funkcijomis: ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu. Šie slapukai negali būti išjungti.

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

EW4SITE

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

Iki sesijos pabaigos

Netaikoma

SITEXRF

POST XSRF apsauga

Iki sesijos pabaigos

Netaikoma

privacy_2

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

privacy_3

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

privacy_4

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

privacy_verify

Atsimena, kad lankytojas peržiūrėjo/pasirinko cookie politiką. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

right_menu_cookie

Skirtas svetainės šoninio meniu veikimui užtikrinti

visada

Netaikoma

NID

Apsaugoti formas nuo kenkėjiško siuntimo. Naudojamas google reCaptcha

 6 mėnesius

Netaikoma

RealRateStore

Šie slapukai nerenka jokių vartotojo duomenų ir yra reikalingi talpykloje išsaugoti kalendoriaus kainas , kainų palyginimo paieškas ir pan.

Veikia nuolat

Netaikoma

RealRateStoreLastStoredDate

Funkciniai  slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus, nustatymus, nuo kurių priklauso, kaip ir ką matote svetainėje, pvz., kurią svetainės kalbinę versiją Jums rodyti ir pan. Jie taip pat suteikia galimybę Jums rodyti suasmenintą informaciją. Jei išjungsite šiuos slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Šiuo metu funkciniai slapukai yra nenaudojami.

Statistiniai slapukai naudojami analizuojant svetainės lankomumo statistiką. Jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume išmatuoti svetainės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę lankytojams. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, sužinoti, kaip lankytojai vaikšto per svetainės puslapius. Visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra anoniminė, nes saugomi tik visų lankytojų bendri rodikliai.

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

_dc_gtm_UA-#

Išsaugo paslaugų užklausų skaičių.

24 val

 Taip

_ga

Registruoja unikalų ID apsilankymo sesijai. Tai leidžia rinkti duomenis apie lankytojų elgesį svetainėje dėl statistinių tikslų.

24 mėn

 Taip

_gat

Naudojamas „Google Analytics“ užklausoms paspartinti.

24 val

 Taip

_gid

Registruoja unikalų ID apsilankymo sesijai. Tai leidžia rinkti duomenis apie lankytojų elgesį svetainėje dėl statistinių tikslų.

24 val

 Taip

collect

„Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo duomenis apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.

Iki sesijos pabaigos

 Taip

__utma

„Google Analytics" statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

2 metai

Taip

__utmb

30 min.

Taip

__utmz

Pusė metų

Taip

__utmc

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

Taip

__utmt

Galioja, kol neišjungiama naršyklė

Taip

Reklaminius slapukus nustato trečiosios šalys, pvz., YouTube.com. Jos stebi jūsų elgesį su jų tiekiamu turiniu, pvz., peržiūrint vaizdo įrašus. Jei išjungsite šiuos slapukus, svetainėje negalėsite žiūrėti jų teikiamo turinio, pvz., YouTube.com vaizdo įrašų. Slapukų teikėjas gali naudoti šiuos slapukus, kad sektų jūsų pomėgius ir pagal juos Jums parinktų panašų turinį kitose svetainėse.

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

_fbp

Padeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui. Naudojamas atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.

3 mėn

 Taip

fr

Padeda rodyti kuo tikslesnę reklamą vartotojui. Naudojamas unikalus ID.

3 mėn

Taip

tr

 „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Iki sesijos pabaigos

Taip

Atidarant interneto svetainę ir iššokančiame lange paspaudus „Sutinku“, sutinkate, kad būtų išsaugoti Jūsų pasirinkti slapukai Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Paspaudus „Sutinku su visais“, be atskiro pasirinkimo sutinkate, kad būtų išsaugoti visi statistiniai ir reklaminiai slapukai.

Jei pageidaujate atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo, savo naršyklę galite nustatyti taip, kad ji atmestų visus slapukus arba įspėtų, kai gaunamas slapukas. Jei norite slapukus pašalinti iš savo įrenginio, skirtingose tinklo naršyklėse būna pagalbos puslapiai su informacija, kaip ištrinti slapukus. Naudodamiesi keliomis naršyklėmis, nepamirškite slapukų pašalinti iš visų jų. Papildomos informacijos apie tai, kaip pakeisti slapukų parinkčių nustatymus dažniausiai naudojamose naršyklėse rasite čia:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari - https://support.apple.com/et-ee/guide/safari/sfri11471/mac iOS - https://support.apple.com/en-us/HT201265

Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius slapukų, galbūt negalėsite pasiekti tam tikrų mūsų interneto svetainės sričių ar funkcijų.  

Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Tais atvejais, kai yra naudojami Google bei Facebook slapukai, duomenys yra perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas, kurios Europos Sąjungos Komisijos sprendimu nėra pripažintos kaip šalys užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Šiuo metu tokį perdavimą grindžiame Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis (BDAR 46 str. 2 d. c p.), su jomis galite susipažinti čia: https://support.google.com/publisherpolicies/answer/10437486?hl=en-GBhttps://www.facebook.com/help/566994660333381.

 

Facebook  ir Instagram ikonos įskiepis

 

Šiame puslapyje yra naudojami Facebook ir Instagram ikonos įskiepiai.

Įmonės viešbučio  Palanga Life Balance SPA hotel interneto svetainėje  yra integruoti Facebook bei Instagram ikonų ženklai (Meta Platforms Ireland Limited, Inc. , 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Šis įskiepis skirtas mūsų internetinės svetainės lankytojams, norintiems apsilankyti Facebook, Instagram socialiniuose tinkluose ir gauti reklamas pagal lankytojo pomėgius. Per šias ikonas, kuri nurodyta mūsų internetinėje svetainėje, sukuriamas tiesioginis ryšys su Facebook, Instagram serveriais. Į Facebook, Instagram perduodama informacija, jog Jūs apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje, o Facebook, Instagram  šią informaciją priskiria asmeniniam Facebook, Instagram vartotojo abonentui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Facebook, Instagram duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų teises šiuo klausimu ir būdus, kaip apsaugoti Jūsų privatumą, skaitykite Facebook privatumo politikoje adresu https://www.facebook.com/about/privacy/ ir Instagram privatumo politikoje https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect.

 

16. Socialinės žiniasklaidos priemonės

 

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau –Socialinės paskyros). Šiuo metu administruojame šias Socialines paskyras:  .

Socialinėje paskyroje esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėje paskyroje esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinės paskyros administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėje paskyroje, socialinio tinklo administratorius į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų Jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinio tinklų administratoriaus galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinės paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiosios šalies privatumo pranešimą ir tiesiogiai susisiekti su paslaugos teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook ir Instagram) duomenų valdytojas yra įsisteigęs trečiojoje valstybėje, dėl kurios Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook ir Instagram socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

17. Duomenų gavimas ir atskleidimas

 

Duomenų gavėjus mes Jums nurodėme prie kiekvieno iš asmens duomenų tvarkymo tikslų.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei tai turime padaryti pagal įstatymą.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.  Mes taip pat įsipareigojame įvykus pasikeitimams, atnaujinti šią Privatumo politiką.

 

18. Jūsų asmens duomenų saugumas

 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

19. Jūsų teisės

 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises, prašome susisiekti su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu Jūs taip pat galite kreiptis siekdami įgyvendinti savo teises.

Įstaiga nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įstaiga atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 

20. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

 

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 

21. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 

22. Papildomos teisės

 

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
  • Jūs turite teisę Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

23. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 

24. Nusiskundimai

 

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

 

25. Atsakomybė

 

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

26. Privatumo politikos pakeitimai

 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Įsipareigojame atnaujintą Privatumo politiką paskelbti.